Μετά από 14 χρόνια διορθώνεται η αδικία της πλασματικής αύξησης των τετραγωνικών των σπιτιών μας.ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το Πρακτικό Συνεδρίασης με αριθμό 27/2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, 30 Σεπτεμβρίου 2012. Στη συνεδρίαση, για τη συζήτηση του θέματος αυτού, είχε κληθεί και ήταν παρών και ο Πρόεδρος της τοπικής Κοινότητας Αγίου Ανδρέα.

ΘΕΜΑ: Kατάργηση της παρ. 3 της υπ’ αριθμό 107/1997 απόφασης του Κοινοτικού Συμβουλίου της Τέως Κοινότητας Αγίου Ανδρέα.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναφερόμενος στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον εισηγητή κ.Σαβούρδο Γεώργιο (αντιδήμαρχο) ο οποίος είπε τα παρακάτω :

Με την υπ’ αριθμό 107/1997 απόφασή του, το Κοινοτικό Συμβούλιο της Τέως Κοινότητας Αγίου Ανδρέα με θέμα: «Αναπροσαρμογή Τελών Φωτισμού και Καθαριότητας από 1-1-1998», στην παράγραφο 3 του αποφασιστικού της, αναγγέλλει στην ΔΕΗ πρακτορείο Άστρους, την πλασματική αύξηση των φωτιζόμενων επιφανειών (98) κτισμάτων, κατά (20) είκοσι τετραγωνικά μέτρα, του αυτοτελούς οικισμού ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ, που ήταν κατασκευασμένα και ηλεκτροδοτημένα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, (όπως στην συνημμένη κατάσταση καταγράφονται). Η πλασματική αύξηση των φωτιζόμενων επιφανειών επιβλήθηκε, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, για λόγους ισοστάθμισης των εσόδων με το κόστος λειτουργίας των ανταποδοτικών υπηρεσιών που παρέχονταν στο Αρκαδικό Χωριό. Έτσι λοιπόν σήμερα κάθε κτίσμα στο Αρκαδικό Χωριό επιβαρύνεται με πλασματικό εμβαδόν σε Δημοτικά Τέλη, Δημοτικό Φόρο, ΤΑΠ, αλλά και κυρίως του ειδικού τέλους των ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ). (Να ξεκαθαριστεί εάν το εφαρμόζουμε και στα νεόδμητα σήμερα ακίνητα). Ήδη στις υπηρεσίες του Δήμου μας έχουν εισαχθεί δεκάδες αιτήσεις ιδιοκτητών κατοικιών του ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ, οι οποίες ζητούν τη διόρθωση του πλασματικού εμβαδού των κατοικιών τους. Έτσι λοιπόν και προκειμένου να αποκαταστήσουμε αυτήν την «κοινωνική αδικία», με πνεύμα δικαίου, ισονομίας, ισοπολιτείας, και δίκαιης αντιμετώπισης του πολίτη από τις υπηρεσίες του Δήμου και δεδομένου ότι σε έναν ευρύτερο Δήμο όπως ο δικός μας, ο λόγος για τον οποίον αποφασίστηκε η πλασματικότητα σήμερα καθίσταται ανίσχυρος. Το δίκαιο των αιτημάτων για εξάλειψη της πλασματικής φορολογητέας επιφάνειας των ακινήτων επιβάλλεται και από το γεγονός ότι, με βάση την επιφάνεια του ακινήτου που εμφανίζεται στο λογαριασμό της ΔΕΗ (σήμερα ΔΕΔΗΕΔ), υπολογίζεται το ειδικό τέλος Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. που επιβάλλεται σύμφωνα το άρθρο 53 του Ν. 4021/2011. Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται η κατάργηση, από τώρα και στο εξής, της παραγράφου 3 της υπ’ αριθμ.107/1997 αποφάσεως του Κοινοτικού Συμβουλίου της Τέως Κοινότητας Αγίου Ανδρέα, χωρίς αναδρομική ισχύ, δηλαδή χωρίς να παρέχεται η δυνατότητα αναδρομής στο παρελθόν, ούτε φυσικά να επιτρέπεται η επιστροφή των εισπραχθέντων ή οφειλόμενων μέχρι σήμερα δημοτικών τελών, δημοτικού φόρου και ΤΑΠ. Για να τύχει εφαρμογής η συγκεκριμένη διάταξη προτείνεται, οι διορθώσεις να γίνουν στους λογαριασμούς ΔΕΗ κατόπιν αιτημάτων των ιδιοκτητών κατοικιών του ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ προσκομίζοντας στην υπηρεσία κάθε απαραίτητο δικαιολογητικό (λογαριασμό ΔΕΗ – Ε9 – τοπογραφικό – Συμβόλαιο αγοράς – άδεια οικοδομής) κλπ. που να αποδεικνύεται το πραγματικό εμβαδόν της φωτιζόμενης επιφάνειας του ακινήτου και σύνταξη σχετικής εκθέσεως ελέγχου από υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, από την οποία θα προκύπτει ότι δεν έχουν γίνει προσθήκες ή άλλες παρεμβάσεις.

Δαλιάνης Γεώργιος : η απόφαση αυτή που πάμε τώρα να τροποποιήσουμε, έχει εγκριθεί προφανώς από τη Νομαρχία. Μήπως πρέπει να δούμε τι θα γίνει εάν οι ιδιοκτήτες ζητήσουν επιστροφή χρημάτων από το Δήμο; Πρέπει να γίνει έλεγχος όλων των οικοδομικών αδειών.

Σαβούρδος Γεώργιος : Ανάγνωση του επίμαχου άρθρου.

Δαλιάνης Γεώργιος : Στα ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα προ του 1955, υπήρχαν μεγάλες αποκλίσεις. Προτείνω να αναβληθεί το θέμα για περισσότερη διερεύνηση.

Κατσής Δημήτριος : Η εισήγηση αναφέρει επί λέξει : «…για τους παραπάνω λόγους προτείνεται η κατάργηση, από τώρα και στο εξής, της παραγράφου 3 της υπ’ αριθμ.107/1997 αποφάσεως του Κοινοτικού Συμβουλίου της Τέως Κοινότητας Αγίου Ανδρέα, χωρίς αναδρομική

ισχύ, δηλαδή χωρίς να παρέχεται η δυνατότητα αναδρομής στο παρελθόν, ούτε φυσικά να επιτρέπεται η επιστροφή των εισπραχθέντων ή οφειλόμενων μέχρι σήμερα δημοτικών τελών, Δημ. Φόρου και ΤΑΠ.»

Κόκκωνας Δημήτριος : Η νομοθεσία προβλέπει ότι τέτοιου είδους αποφάσεις, που αφορούν την επιβολή τελών κλπ., πρέπει να λαμβάνονται το προηγούμενο έτος για να ισχύσουν από το επόμενο. Για να ξεπεράσουμε τυχόν προβλήματα προτείνω αντί για κατάργηση της επίμαχης παραγράφου να αποφασίσουμε για την τροποποίησή της.

Ο πρόεδρος της τοπικής Κοινότητας Αγίου Ανδρέα, συμφωνεί με την εισήγηση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων και μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ τα παρακάτω :

1) Εγκρίνει την τροποποίηση, από τώρα και στο εξής, της παραγράφου 3 της υπ’ αριθμ.107/1997 αποφάσεως του Κοινοτικού Συμβουλίου της Τέως Κοινότητας Αγίου Ανδρέα, χωρίς αναδρομική ισχύ, δηλαδή χωρίς να παρέχεται η δυνατότητα αναδρομής στο παρελθόν, ούτε φυσικά να επιτρέπεται η επιστροφή των εισπραχθέντων ή οφειλόμενων μέχρι σήμερα δημοτικών τελών, Δημ. Φόρου και ΤΑΠ.

2) Οι διορθώσεις στους λογαριασμούς ΔΕΗ, θα γίνονται κατόπιν αιτημάτων των ιδιοκτητών κατοικιών του ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ, προσκομίζοντας στην υπηρεσία κάθε απαραίτητο δικαιολογητικό (λογαριασμό ΔΕΗ – Ε9 – τοπογραφικό – Συμβόλαιο αγοράς – άδεια οικοδομής, κλπ) που να αποδεικνύεται το πραγματικό εμβαδόν της φωτιζόμενης επιφάνειας του ακινήτου και αφού συνταχθεί για το σκοπό αυτό σχετική έκθεση ελέγχου από υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, από την οποία θα προκύπτει ότι δεν έχουν γίνει προσθήκες ή άλλες παρεμβάσεις.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 251/2012

Πηγή: Δι@υγεια ΑΔΑ: Β434Ω9Ψ-ΗΤΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Comments are closed.

 • Welcome / Καλώς

  Welcome to the official website of
  The Arkadian Village.
  Καλώς ήρθατε στην επίσημη ιστοσελίδα του Αρκαδικου Χωριου.

 • Arkadiko Gallery
  playgr2-5.jpg b22 b33 4 komvos11.jpg
 • Social Media
 • Archives