Συντήρηση της δεξαμενής νερού του χωριού μαςΆστρος, 1η Νοεμβρίου, 2012
Από το υπ’ αριθμόν 15/2012 Πρακτικό Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης- Αποχέτευσης Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Αριθ. Αποφάσεως: 114/2012

ΘΕΜΑ: «Απευθείας ανάθεση εργασιών συντήρησης δεξαμενής οικισμού Αρκαδικού Χωριού»
Για την συντήρηση υπάρχουν οι υπ. αριθμ. 1997-1998 Τεχνική Περιγραφή & Προϋπολογισμός. Οι εργασίες αφορούν την συντήρηση της δεξαμενής του οικισμού Αρκαδικού Χωριού, οι οποίες είναι επείγουσες, δεδομένου ότι υπάρχει κίνδυνος επιδείνωσης της φθοράς καθώς και κίνδυνος να επηρεαστεί η ποιότητα του πόσιμου ύδατος της δεξαμενής. Η φθορά εντοπίστηκε πρόσφατα, κατά την διάρκεια του περιοδικού ετήσιου καθαρισμού της δεξαμενής από το συνεργείο της ΔΕΥΑΒΚ. Επίσης, η επισκευή της δεν θα μπορούσε να γίνει σε περίοδο αιχμής, αφού για την περάτωση των εργασιών θα χρειαστεί χρονικό διάστημα 2-3 ημερών, κατά τη διάρκεια των οποίων θα διακοπεί η παροχή πόσιμου ύδατος στον συγκεκριμένο οικισμό μέσω του δικτύου.
Το έργο θα πρέπει να ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2012, σε νέο Κωδικό εξόδων, δεδομένου ότι ο υπάρχον κωδικός στο Τεχνικό πρόγραμμα και στον αρχικό προϋπολογισμό 2012 για έργα Ύδρευσης στο Αρκαδικό Χωριό δεν καλύπτει την συγκεκριμένη εργασία. Το ΔΣ της ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας, έχοντας υπόψη την ως άνω εισήγηση του προέδρου του ΔΣ και:
– τα άρθρα 4 & 5 του Ν. 1069/1980
-τα Άρθρα 11, 15 του ΠΔ 171/87 , όπως έως σήμερα ισχύει για μικρά έργα-εργασίες έως 5869,4 € (χωρίς ΦΠΑ).
– την επείγουσα ανάγκη για την εκτέλεση της συντήρησης την δεδομένη χρονική στιγμή.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:
– Αποδέχεται πλήρως την εισήγηση του προέδρου του ΔΣ και εγκρίνει την επείγουσα ανάγκη της εκτέλεσης της εργασίας συντήρησης της δεξαμενής του Αρκαδικού Χωριού.
– Εγκρίνει τις υπ. αριθμ. 1997 & 1998 Τεχνική περιγραφή-προϋπολογισμό
– Αναθέτει την συντήρηση της δεξαμενής στον «Αλέξανδρο Φ. Δουφεξή», έναντι συνολικού ποσού 6.108,80 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)
– Εγκρίνει την πίστωση του ποσού των 6.108,80 € στον κωδικό ΚΑ.00-1501.038 «συντήρηση δεξαμενής ύδρευσης Αρκαδικού Χωριού». Η πίστωση θα προέλθει από τα έσοδα του ειδικού τέλους 80% για έργα ύδρευσης-αποχέτευσης το οποίο εισπράττεται μέσω των λογαριασμών ύδρευσης.
– Εντάσσει την συγκεκριμένη εργασία στο Τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2012.

(Αναδημοσίευση από το διαδίκτυο. ΑΔΑ: Β4Σ6ΟΡΓ4-ΕΒΒ)

Comments are closed.

 • Welcome / Καλώς

  Welcome to the official website of
  The Arkadian Village.
  Καλώς ήρθατε στην επίσημη ιστοσελίδα του Αρκαδικου Χωριου.

 • Arkadiko Gallery
  playgr2-5.jpg b22 b33 4 komvos11.jpg
 • Social Media
 • Archives